„วันนี้ (18 พ.ค.) ที่มหาวิทยาลัยมหิดล (มม.) ศาลายา จ.นครปฐม ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร อธิการบดี มม. พร้อมด้วย ศ.นพ.บรรจง มไหสวริย รองอธิการบดี มม. แถลงข่าวผลการจัดอันดับ QS World Universities Ranking 2014 - 2015 โดย ศ.คลินิก นพ.อุดม กล่าวว่า ผลการจัดอันดับปรากฎว่า มม.เป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1ของประเทศไทยถึง 3 สาขาได้แก่ สาขาการแพทย์ (Medicine) สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (Biological Science) และสาขากฎหมาย (Law) ที่สำคัญมหาวิทยาลัยยังติดอันดับที่ 61 ของโลก ในสาขาการแพทย์ (Medicine) ด้วย และอยู่ในอันดับ 7 ของมหาวิทยาลัยในกลุ่มประเทศเอเชีย ซึ่งแสดงให้เห็นมหาวิทยาลัยมีความเด่นทางด้านการแพทย์ของโลก มีความเข้มแข็งทางวิชาการ รวมทั้งความร่วมมือและการสร้างเครือข่ายงานวิจัยทางด้านการแพทย์กับองค์กรนานาชาติ ประกอบกับมหาวิทยาลัยมีการสนับสนุนการสร้างงานวิจัยที่มีความเป็นเลิศ ส่งเสริมการวิจัยพื้นฐานเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ ๆ การวิจัยประยุกต์ การวิจัยพัฒนาเทคโนโลยี และการวิจัยแบบบูรณาการที่ครอบคลุมสาขาต่างๆ ศ.คลินิก นพ.อุดม กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้สถาบันURAP หรือ University Ranking by Academic Performance ซึ่งตั้งขึ้นโดยสถาบันสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเทคนิคตะวันออกกลาง (Informatics Institute of Middle East Technical University) ประเทศตุรกี และเป็นสถาบันจัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับโลกอีกแห่งหนึ่งที่เน้นผลงานวิชาการอย่างเข้มข้น ได้ประกาศผลการจัดอันดับเมื่อเร็วๆ นี้ ผลปรากฎว่า มม. ได้รับการจัดอันดับ 1ของประเทศไทย โดยพิจารณาจากคุณภาพและปริมาณของผลงานวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่และได้รับการอ้างอิง รวมทั้งพิจารณาถึงความร่วมมือทางด้านงานวิจัยในระดับนานาชาติ "ผลการจัดอันดับครั้งนี้ถือเป็นความภาคภูมิใจของคนไทย และเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ไทยที่สาขาการแพทย์ ของมหาวิทยาลัยไทยติด 1 ใน 100 ของมหาวิทยาลัยโลก อย่างไรก็ตามมหิดลมีความมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศทางด้านการวิจัย การเรียนรู้ การให้บริการทางวิชาการและความร่วมมือกับนานาชาติ ซึ่งความร่วมมือเหล่านี้จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมทั้งในระดับประเทศ และนานาชาติต่อไป" ศ.คลินิก นพ.อุดม กล่าวและว่ามหาวิทยาลัยไม่ได้มุ่งเน้นที่จะพัฒนาไปเพื่อติดอันดับโลกอย่างเดียว แต่ต้องมุ่งพัฒนาและตอบโจทย์ชุมชน ประเทศและโลกด้วย. “

 

ที่มาhttp://www.dailynews.co.th/education/322097